ОПШТИНСКА УПРАВА

У оквиру Општинске управе образују се основне организационе јединице за вршење сродних послова као одељења. Одељења обављају послове у складу са Законом и Статутом.

У Општинској управи образују се следећа одељења:

1. Одељење за општу управу и скупштинске и заједничке послове,
2. Одељење за привреду, предузетништво и заштиту животне средине,
3. Одељење за пољопривреду,
4. Одељење за урбанизам, путну привреду, стамбено-комуналне послове и грађевинарство,
5. Одељење за друштвене делатности,
6. Одељење за буџет, трезор и финансије.

ОБРАЗОВАЊЕ

Основна школа „Алекса Шантић“ – Сечањ, основана је давне 1945. године. Рад се обавља у два објекта – стара зграда је некадашњи католички самостан из 1875. године, али је за потребе школства реновирана и адаптирана у школски објекат.

Гимназија „Вук Караџић“ – Сечањ, основана је одлуком Скупштине општине Сечањ 1964. године. Гимназија са друштвено-језичким и природно-математичким смером ради до 1975. године.

Тада се обавља велика реформа школства, тако да од 1984. године „Вук Караџић“ поново постаје Средња школа.


Данас Средња школа „Вук Караџић“ у свом образовном програму има организовану трогодишњу школу са занимањима аутомеханичар и механичар привредне механизације. У оквиру школе постоје истурена одељења из Зрењанина: Економске школе „Јован Трајковић“ (занимање – трговац) и једно одељење Гимназије општег смера. Средња школа има машинску радионицу за извођење практичне наставе и опремљене кабинете за извођење практичне наставе из кибернетике, физике, хемије и биологије.

ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Значајан напредак у пружању услуга у области дечје заштите обезбеђен је формирањем Предшколске установе са седиштем у Сечњу, као и мреже њених одељења у насељеним местима.
Матична дечја установа „Полетарац“ – Сечањ, послује као самостална установа од 1995. године. Организацијом предшколска установа омогућила је обухват деце у групе полудневног боравка, васпитнообразовни рад, социјални рад, превентивну здравствену заштиту, боравак, исхрану, одмор и рекреацију деце на територији целе општине.

ЗДРАВСТВО

Здравствена заштита становништва обавља се у Дому здравља у Сечњу. Зграда је новије градње (пуштена у рад 1989. године) и у њој су смештене све службе, редовно се одржава и функционалношћу обезбеђује квалитетни ниво услуга.
Ова установа својим кадровским и материјалним могућностима припада типу здравстених установа изнад 30.000 становника и преко организованих служби пружа диспанзерски облик рада својим корисницима: диспанзер за заштиту деце, диспанзер за жене са саветовалиштем, диспанзер за медицину рада, АТД служба, интерна служба, амбуланта за дијабетес, стоматолошка служба, лабараторија и служба хитне медицине.

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Центар за катастар непокретности Панчево
-Служба за катастар непокретности Сечањ-

Вршећи задатке предвиђене Законом, у свакој подручној Служби за катастар непокретности, а на Ваш захтев можете добити:
1. Препис или извод из поседованог листа,
2. Препис или извод листа непокретности,
3. Уверење о подацима уписаним у Катастар земљишта односно Катастар непокретности,
4. Копију плана катастарске парцеле.

Услуге Републичког Геодетског Завода
Послови РГЗ-а подразумевају спровођење промена у катастарском операту и на катастарском плану. Другим решима, на Вач захтев у подручној служби можете наручити:
1. Промену корисника земљишта,
2. Упис носиоца права на непокретностима(укњижба на земљишту, објекту или делу објекта),
3. Упис предбележбе на непокретностима,
4. Упис хипотеке на непокретностима,
5. Упис забележбе на непокретностима.

Јавно Комунално Предузеће „СЕЧАЊ“

Јавно комунално предузеће „Сечањ“ основано је 1982. године, запошљава 38 радника и пружа услуге у свих 10 насељених места општине Сечањ.

Главне делатности: производња и дистрибуција воде, са око 130 км водоводне мреже, сакупљање и одношење смећа, одвођење отпадних вода у 3 насеља и чишћење септичких јама у свим местима општине, производња и дистрибуција топле воде за грејање у сечњу и Јаши Томић, димничарске услуге, одржавање зелених површина, погребне услуге.